Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:51

Karta obstarávania #ŤČ OZ Tribeč 2024-2026
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2024 - 2026

Informácie

ID zákazky
49135
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2024 - 2026
Číslo spisu
ŤČ OZ Tribeč 2024-2026
Číslo z vestníka VO
zo dňa 09.11.2022 pod číslom 36319-MSS, Vestník č. 219/2023
Číslo z vestníka EU
zo dňa 08.11.2023 pod číslom 00678723-2023 215/2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
682 203,86 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé porasty sú uvedené v prílohe súťažných podkladov „Rozsah zákazky a cenová ponuka“.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.12.2023 08:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tribeč
Adresa
Parková 7
Topoľčianky
95193, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Dokumenty