Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 05:57

Karta obstarávania #S25030-2023-OZZ
Výstavba Detenčného ústavu Kremnica

Informácie

ID zákazky
49201
Názov predmetu
Výstavba Detenčného ústavu Kremnica
Číslo spisu
S25030-2023-OZZ
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Užšia súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
27 580 000,00 EUR
Hlavný CPV
45215120-4 - Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a na základe nej výstavba Detenčného ústavu v Kremnici. Zariadenie bude slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia ,,Detencia“ pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.

O P I S S T A V B Y
Navrhovaná stavba detenčného ústavu je umiestnená v blízkosti psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya a bude slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia ,,Detencia“, pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.
Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica. Hlavné objekty SO 01 a SO 02 sú umiestnené intraviláne obce Kremnica, v katastrálnom území Kremnica, na existujúcich parcelách 1179/1, 1179/5, 1179/7, 1179/8, 1179/9 a 1179/11, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvorie a pozemky na ktorých je postavená nebytová budova - zostatok z pôvodne rozsiahlejších kasárni.
Pred realizáciou daného objektu nie je potrebná likvidácia porastov a je potrebné trvalé odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu. Ďalej je potrebná asanácia existujúcich objektov a ciest - zostatok z pôvodne rozsiahlejších kasárni.
Na základe vypracovania inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu je dané územie vhodné na výstavbu navrhovaného objektu.
Návrh stavby Detenčného ústavu Kremnica sa odvíja od pozdĺžneho tvaru pozemku a jeho orientácie na svetové strany. Hlavný objem obsahujúci ubytovacie jednotky je orientovaný severovýchod-juhozápad a tvarovo symbolicky pripomína segment reťaze. Na tento hlavný objem nadväzuje trojpodlažná administratívna časť s hlavnými vstupmi do budovy.
Vedľajší objekt ZVJS je riešený v priamej nadväznosti na ochraný múr, ako dvojpodlažná budova s ustupujúcim horným podlažím. Vzhľadom na rozmery ochranného múru je v budove riešené átrium, pomocou ktorého je možné presvetliť a odvetrať jednotlivé priestory.

Stavba Detenčného ústavu Kremnica pozostáva z nasledovných objektov:
1.1 SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV
Budova detenčného ústavu pozostáva z dvoch dvojpodlažných krídel a trojpodlažnej administratívnej časti. Daný objekt je navrhnutý na kapacitu 75 lôžok, pričom izby sú dimenzované podľa Výnosu MZ SR č.09812/2008/OL.
Predpokladaný počet zdravotného personálu je 90 osôb pracujúcich na štvorzmennej prevádzke.
Stravovanie zamestnancov a klientov bude riešené z neďalekej psychiatrickej nemocnice, odkiaľ bude dovážaná strava. V objekte SO 01 a SO 02 sú navrhované miestnosti pre delenie a výdaj stravy, ktorú budú zabezpečovať zamestnanci psychiatrickej nemocnice, prípadne zamestnanci detenčného ústavu. Klientom umiestneným na detenčnej jednotke bude strava dovážaná priamo na izby. Zamestnanci v detenčnom ústave sa budú stravovať v denných miestnostiach a obedy im budú vydávané z miestností určených na rozdelenie stravy a výdaj jedla. Jedlo bude vydávané v špeciálnych plastových nádobách a ich čistenie bude zabezpečené priamo v navrhovanom objekte. Zásobovanie objektu je riešené z východnej strany sprístupnené novo-navrhovanou komunikáciou z areálu psychiatrickej nemocnice, v severnej časti pozemku.

1.2 SO 02 – OBJEKT ZVJS A GARÁŽE , UBYTOVNE
SO 02.1 OBJEKT ZVJS
Budova je dvojpodlažná s vnútorným átriom. Umiestnená pred ochranným múrom areálu. Predpokladaný počet pracovníkov ZVJS je 79 osôb pracujúcich na štvorzmennej prevádzke.

SO 02.2 OBJEKT GARÁŽE
Jednopodlažný objekt zahŕňajúci priestor pre tri vozidlá, na juho-západnej strane sa nachádza priestor príjmu dodaných osôb s kontrolou. S garážou susedí miestnosť pre náhradný zdroj – dieselagregát.
Medzi objektom garáže a objektom ZVJS sa nachádza prestrešená vstupná brána pre automobily.

SO 02.3 OBJEKT UBYTOVNE
Budova objektu ubytovne vznikne rekonštrukciou existujúceho skladového objektu v areáli nemocnice prof. Matulaya. Objekt určený na rekonštrukciu leží na parcele 1179/11 a momentálne nie je využivaný - v minulosti bol vyživaný ako vojenský sklad rozličného materiálu. Pôvodný objekt má dve podlažia s centrálnym schodiskom a výťahom. Je zastrešený plochou strechou.
Navrhovaný objekt ubytovne bude v plnom rozsahu rešpektovať podorysný tvar existujucej stavby. Stavba ponecháva časť stien 1 nadzemného podlažia s pôvodnými otvormi a obvodovými stenami. Druhé až štvrté nadzemné podlažie bude zhotovené z modulárných blokov z drevených prvkov. Tieto prvky budú prefabrikované a budú sa vyrábať vo výrobnej hale.

1.3 SO 03 – VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY
Komunikácie riešené v rámci objektu SO.03 sú dopravne napojené na jestvujúce miestne komunikácie a následne na cestu Československej armády, ktorá tvorí nadradený komunikačný systém. Ulica Československej armády je zaradená do funkčnej triedy B2 a kategórie MZ 8,0/40. V mieste napojenia navrhovanej cesty na jestvujúcu sa osadí priečny líniový žľab, ktorý bude zároveň oddeľovať jednotlivé konštrukcie.

1.4 SO 04 – VNÚTORNÉ SPEVNENÉ PLOCHY
Komunikácie riešené v rámci objektu SO.04 sú dopravne napojené na komunikácie v rámci objektu SO.03. V mieste napojenia navrhovanej cesty na jestvujúcu sa osadí priečny líniový žľab, ktorý bude zároveň oddeľovať jednotlivé konštrukcie.
Cesty v rámci riešeného územia sú navrhnuté ako jednopruhové obojsmerné obslužné komunikácie neprístupné verejnej premávke a zaradené do funkčnej triedy C3 a kategórie MOK 4,5/30. Komunikácie (areál sú uzatvorené bránou a doplnené o protiteroristickú zábranu – cestný blokátor) Základná šírka vozovky na jednotlivých komunikáciách v rámci riešeného územia je 3,5m s rozšírením v oblúkoch na šírku 4,0m. Dĺžka navrhovanej komunikácie je 188,40m. Smerové trasovanie komunikácie je navrhnuté s tromi ľavostranným smerovými oblúkmi s polomerom R1 a R2=10,0m a R3=25,0m.

1.5 SO 05 – OPLOTENIE
Objekt detenčného ústavu a dvorcov je ohraničený po celom obvode 7m vysokým železobetónovým plotom s brunovalcom. Za ohradným múrom je vybudované ochranné pásmo vzdialené od ŽB plotu do 4,0 m o výške 3,0m. Ochranné pásmo je ohraničené žiletkovým plotom s brunovalcom o priemere min. 600 mm. Zakázané pásmo je od ochranného pásma vzdialené do max. 2,0 m o výške 1,5 m. Zakázané pásmo je riešené drôteným pletivom.

1.6 SO 06 – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Viacúčelového ihrisko je o rozmeroch 33,0 x 18,0 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou v. = 0,95 m a ochrannou sieťkou v = 2,0 m.

1.7 SO 07 – VYCHÁDZKOVÉ DVORCE
V areáli sa ráta aj s dvorcami pre klientov nadväzujúcimi na vertikálne komunikácie v jednotlivých krídlach. V severo-východnej časti pozemku sa nachádza 6 uzavretých dvorcov pre detenčnú jednotku. V juho-východnej časti pozemku sa nachádza 2 uzavretých dvorcov pre detenčnú jednotku s dvomi terapeutickým miestnosťami. V Severo-západnej časti pozemku sa nachádza 6 uzavretých dvorcov pre resocializačno-detenčnú jednotku s priamou nadväznosťou na priestranný spoločný dvorec s multifunkčným ihriskom pre resocializačno-detenčnú jednotku. V juho západnej časti sa nachádza 6 uzavretých dvorcov pre resocializačno-detenčnú jednotku priamo nadvazujúce na spoločný priestranný dvorec

1.8 SO 08 – VONKAJŚIA KANALIZÁCIA
Stavebný objekt SO 08 – Vonkajšia kanalizácia sa delí na tri podobjekty:
SO 08.1 – ČOV – kanalizačná prípojka
SO 08.2 – Dažďová kanalizácia
SO 08.3 – Rekonštrukcia splašková kanalizácia - ubytovňa

1.9 SO 09 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ VODOVOD
Stavebný objekt SO 09 – Vodovodná prípojka sa delí na dva podobjekty:
SO 09.1 – Vodovodná prípojka
SO 09.2 – Rekonštrukcia vodovodnej prípojky - ubytovňa

1.10 SO 10 – HĹBINNÉ SONDY A PRIMÁRNE ROZVODY TEPELNÉHO ČERPADLA
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh primárneho okruhu tepelných čerpadiel pre vykurovanie/chladenie objektu SO 01 detenčného centra a SO 07.3 Terapeutických a vychádzkových dvorcov RD-J. Objekty budú vykurované pomocou tepelných čerpadiel (TČ) zem-voda o výkone 2 x 81,2kW pri B0/W40. Podrobne riešenie je v objekte SO 01, časť ústredné vykurovanie.

1.11 SO 11 – NN ROZVODY
1.12 SO 12 – TRAFOSTANICA
1.13 SO 13 – VN PRÍPOJKA
1.14 SO 14 – OSVETLENIE OCHRANNÉHO A ZAKÁZANÉHO PÁSMA
A SO 15 – VONKAJŠIE OSVETLENIE VNÚTORNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
1.15 SO 16 – PRÍPRAVA ÚZEMIA
1.16 SO 17 – SADOVÉ ÚPRAVY
1.17 PS 01 – SIGNÁLNO-BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
1.18 PS 02 – NÁHRADNÝ ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
1.19 PS 03 – FOTOVOLTAIKA

Časť predmetu zákazky, ktorá týka zabezpečenia signálno-bezpečnostnej techniky ( ďalej len „SBT“) bude podliehať stupňu utajenia „Vyhradené“.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek budú poskytnuté vybraným záujemcom v súlade so súťažnými podkladmi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
03.01.2024 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
03.01.2024 09:15:00
Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.06.2024 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Fedor Ščitov
fedor.scitov@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty