Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 10:33

Karta obstarávania #49247
Fotovoltaika 100 kWp +-5%.

Informácie

ID zákazky
49247
Názov predmetu
Fotovoltaika 100 kWp +-5%.
Číslo spisu
49247
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
105 820,26 EUR
Hlavný CPV
31712331-9 - Fotovoltické články
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie Fotovoltaiky 100 kWp +-5% v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch uvedených v prílohách súťažných podkladov, môže uchádzač predložiť aj produkty rovnakej alebo vyššej kvality.

Predmet zákazky je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, v rámci Výzvy č. 51/PRV/2021 – Aktualizácia č. 4. Obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe jednej konečnej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
COFFEA Drinks, s.r.o.
Adresa
Koperníkova 15
Trnava
91700, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Vopát
obchod@coffea.sk
+421 948696700

Dokumenty