Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 17:08

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/728
Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy - schodiskové rampy

Informácie

ID zákazky
4928
Názov predmetu
Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy - schodiskové rampy
Číslo spisu
EÚ/A/2019/728
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45215212-6 - Stavebné práce na domovoch dôchodcov
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks bezbariérových schodiskových rámp podľa podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 Výzvy vrátane projektovej dokumentácie k umiestneniu nájazdových rámp, inštalácie a odovzdania všetkej potrebnej dokumentácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty