Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 11:17

Karta obstarávania #5461/2019/420
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.

Informácie

ID zákazky
5000
Názov predmetu
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.
Číslo spisu
5461/2019/420
Číslo z vestníka VO
26097-MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 194-470875
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
28 500 000,000 EUR
Hlavný CPV
09132100-4 - Bezolovnatý benzín
Doplňujúci CPV
09134100-8 - Motorová nafta
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu čerpania predmetu zákazky ako celku, v rámci celého územia SR. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po ekonomickej a technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Pri rozdelení zákazky na časti je možné, že v každej časti by bol iný dodávateľ, verejný obstarávateľ by používal viac druhov palivových kariet, a tým by vzniklo ďalšie administratívne zaťaženie. Ceny PHM by boli v každej časti rozdielne, čo by spôsobilo neprehľadnosť pri vyhodnocovaní spotreby PHM a zvýšilo by sa aj množstvo dodávateľských faktúr, čo by tiež viedlo k zvýšenému administratívnemu zaťaženiu.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti aj z dôvodu potreby zabezpečiť nepretržitý odber neobmedzeného množstva PHM v čase riešenia krízovej situácie.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

a)Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet. Súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti.

b)Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.11.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty