Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:23

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-015
Ovocie a Zelenina pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice

Informácie

ID zákazky
50322
Názov predmetu
Ovocie a Zelenina pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-015
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie ovocia, zeleniny a zemiakov v špecifikácií podľa prílohy č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Dokumenty