Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:34

Karta obstarávania #FNTN-2024-02-NZ-Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií

Informácie

ID zákazky
51844
Názov predmetu
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Číslo spisu
FNTN-2024-02-NZ-Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Číslo z vestníka VO
2073 - MST
Číslo z vestníka EU
00044817-2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 850,00 EUR
Hlavný CPV
33172100-7 - Prístroje na anestéziu
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií (1ks). Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.02.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Martina Blahová
martina.blahova@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty