Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:00

Karta zákazky #OZ18-DNS-krmivá-18-5
Nákup balíkovanej lucernovej senáže pre OZ Poľana - výzva č.18-5

Táto zákazka je súčasťou DNS #1764/2023/520 DNS Krmivá 2023 - 2027

Informácie

ID zákazky
52238
Názov predmetu
Nákup balíkovanej lucernovej senáže pre OZ Poľana - výzva č.18-5
Číslo spisu
OZ18-DNS-krmivá-18-5
Číslo z vestníka VO
21219-MUT, vestník UVO č.123/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S119-375852
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 100,00 EUR
Hlavný CPV
15700000-5 - Krmivo pre zvieratá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie krmiva pre LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Poľana nasledovnej špecifikácie:
-balíkovaná lucernová senáž na prikrmovanie raticovej zveri v čase núdze v režijných PR OZ Poľana v roku 2024 s dodaním (dopravou) na miesto dodania v celkovom množstve 60 t.
-dodanie sa bude uskutočňovať na základe vystavovaných objednávok v predpokladaných 8 až 10- dňových intervaloch, podľa potreby kupujúceho
-lucernová senáž musí byť v nepoškodených balíkoch (priemer 125-130 cm), bez plesní, nežiadúcich vizuálnych, pachových a chuťových zmien.

V dokumente "Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk"- ktorý je prílohou č.1 výzvy je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, právneho zástupcu, kontaktnú osobu, telefón, e-mail)
- cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky ( bez DPH, s DPH)

Cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky stanoví uchádzač v dokumente - "Podrobný rozpočet položiek", ktorý je prílohou č.2 výzvy, kde musí vyplniť jednotkovú cenu (za 1 tonu krmiva) v € bez DPH. Cena celkom sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a predpokladaného množstva.

Predložená cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania a ostatných poplatkov a príplatkov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana, požaduje dodať predmet zákazky osobitne na 2 miesta dodania a to nasledovne:
- 1.miesto dodania - (adresa): Očová č.1020 -časť Trnavy , 962 23 Očová, okr. Zvolen- v objeme 35 ton
- 2.miesto dodania - (adresa): Lesy SR š.p., organizačná zložka OZ Poľana, LS Poľana, Horná Hriňová 1710, 96205 Hriňová, okr. Detva (príp. + 8 km od uvedenej adresy) v objeme 25 ton

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.02.2024 09:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Poľana
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
96204, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty