Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 04:55

Karta zákazky #6_24
Výzva č. 20 „Zberné nádoby 1 100 l “

Informácie

ID zákazky
52377
Názov predmetu
Výzva č. 20 „Zberné nádoby 1 100 l “
Číslo spisu
6_24
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
201 825,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) sú 1100 l zberné nádoby na zber komunálnych odpadov., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty