Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:46

Karta obstarávania #72-11/2023
Echokardiografické prístroje

Informácie

ID zákazky
52679
Názov predmetu
Echokardiografické prístroje
Číslo spisu
72-11/2023
Číslo z vestníka VO
5173 - MST
Číslo z vestníka EU
2024/S 034-100499 zo dňa 16.02.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
567 227,03 EUR
Hlavný CPV
33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia
Doplňujúci CPV
33112200-0 - Ultrazvuková jednotka
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti, z dôvodu požiadavky verejného obstarávateľa, aby požadované sondy boli kompatibilné so všetkými požadovanými prístrojmi.
Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky jej položky.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia:
3 ks - Echokardiografický USG systém najvyššej kategórie;
1 ks - Prenosný echokardiografický prístroj;
11 ks – Sondy (v zmysle špecifikácie).
Podrobný opis jednotlivých položiek je uvedený v Prílohe č. 12 Súťažných podkladov.

Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
- kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
- odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
- zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja v rozsahu min. 1 hodiny,
- odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
- záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku odovzdávacieho konania,
- záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis v cene predmetu obstarania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.03.2024 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148

Dokumenty