Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 08:35

Karta obstarávania #2019/332
Kancelárske potreby

Informácie

ID zákazky
5336
Názov predmetu
Kancelárske potreby
Číslo spisu
2019/332
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Doplňujúci CPV
30191400-8 - Skartovače
30192000-1 - Kancelárske potreby
30191100-5 - Archivačné/registračné zariadenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb v zmysle Prílohy č. 1 Výzvy - Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy, pod názvom Návrh na plnenie kritérií, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou a vyložením tovaru na mieste dodania. Dodávka kancelárskych potrieb bude realizovaná jednorázovo. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje oceniť v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritérií. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky dodávať do sídla verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania tovaru sú súvisiace služby:
a) dodanie objednaného tovaru max. do 10 pracovných dní od prevzatia/doručenia písomnej objednávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
b) doprava, čím sa rozumie doprava kancelárskych potrieb na miesto dodania a jeho prepravu do príslušných skladových priestorov verejného obstarávateľa.
Pokiaľ záujemca/uchádzač dodáva konkrétny druh tovaru v inom balení/v inej mernej jednotke, než akú požaduje oceniť verejný obstarávateľ, prepočíta cenu tohto tovaru na balenie/mernú jednotku požadovanú verejným obstarávateľom. Informáciu o ponúkanej mernej jednotke/balení uvedie do poznámky pod tabuľku.
Ak sa vo výzve uvádzajú údaje na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké/lepšie požadované zloženie a kvalitatívne vlastnosti ako výrobky uvedené v Návrhu na plnenie kritérií. Ekvivalentné tovary musia byť predložené v balení vo veľkosti/objeme rovnakom alebo väčšom ako je veľkosť balenia uvedená pri jednotlivých tovaroch. Cena za ekvivalentný tovar bude posudzovaná, ako keby spĺňala požiadavky na veľkosť/objem uvedený v prílohe č.1 Návrh na plnenie kritérií.
Uchádzač zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a noriem. Primárne časti balení musia byť recyklovateľné alebo vyrobené z recyklovaných materiálov. Všetky dodané tovary musia mať výrobcom tovaru vyznačenú záručnú dobu (dobu použiteľnosti) na obale tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.11.2019 09:15:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty