Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:35

Karta obstarávania #21-50/2019
Údržba a oprava dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK.

Informácie

ID zákazky
5339
Názov predmetu
Údržba a oprava dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK.
Číslo spisu
21-50/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 901,00 EUR
Hlavný CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Doplňujúci CPV
45221117-5 - Stavebné práce na stavbe mostných váh
32581100-0 - Kábel na prenos údajov
35125100-7 - Snímače / tenzometrické
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava a údržba cestnej, dvoj-mostovej výstupnej váhy SCHENCK s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti s meracím rozsahom 0,4 až 60 ton (rozmer 14x3m, 3000 dielikov, hodnota overovacieho dielika 20kg) a úspešné vykonanie overenia podľa §
25 zákona č. 157/2018 Z.z.
Rozsah prác:
- Vybratie a spätné uloženie dvoch mostov (váha jedného mosta 17 t), váha sa nachádza pod zastrešením (doporučuje sa obhliadka miesta)
- Vyčistenie vážnej jamy (mechanické vyčistenie a dočistenie vodným vysokotlakovým čističom – váha má odvodňovacie otvory) – nádobu na odpad, prípojku na vodu a el .energiu
(230V) poskytne závod Spaľovňa odpadu )
- Výmena uložení a držiakov snímačov (55-01-07C)
- Výmena tenzometrických snímačov (Flintec RC3-30TON-C3, krytie IP68,69K presnosť podľa O.I.M.L. R60 n=3000d)
- Výmena zlučovacej skrinky (Flintec KPFD-8), krytie IP66
- Výmena signálnej kabeláže zo zlučovacej skrinky do vyhodnocovacej jednotky (LiYCI 0,5x6 cca 20 m).
- Oprava sadnutých základov váhy (zvýšenie mostov na úroveň vrchnej hrany konštrukcie Mostovej jamy)
- Oprava výjazdových plechov
- Oprava dorazov mostov
- Výmena tesniacich gúm po obvode váhy (Gumený T profil 0536375, 50x70mm/14mm) cca. 38m
- Príprava a asistencia pri úradnom overení. Dodávateľ zabezpečí justáž. Overenie zabezpečí objednávateľ OLO a.s. (justáž a overenie v spolupráci so SLM)
- Vyhodnocovacia jednotka, PC a software nie sú súčasťou zákazky (zostávajú pôvodné)
- Zákazka bude ukončená úspešným vykonaním overenia.
- Dodržanie všetkých bezpečnostných a technických noriem v zmysle platnej legislatívy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Odporúča sa obhliadka. Pre obhliadku je potrebné dohodnutie termínu min deň vopred na tel. č. 0918 110 521 pán. Jurta. Posledný možný deň obhliadky je 24 hod. pred dňom predkladania ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty