Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 16:14

Karta obstarávania #Br/1/19
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor

Informácie

ID zákazky
5386
Názov predmetu
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor
Číslo spisu
Br/1/19
Číslo z vestníka VO
217/2019, 29408 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
177 200,00 EUR
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy:
1. Traktor s výbavou (1 ks);
2. Čelný nakladač (1 ks);
3. Drvič BIO odpadu (1 ks);
Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.11.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Brehy
Adresa
Brehy 117
Brehy
96801, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7449

Dokumenty