Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 21:02

Karta zákazky #03/LS03/OZ23/2024
Nákup kameniva bez dopravy pre LS Sabinov_Sabinov časť A - výzva č. 59

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
53909
Názov predmetu
Nákup kameniva bez dopravy pre LS Sabinov_Sabinov časť A - výzva č. 59
Číslo spisu
03/LS03/OZ23/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Šariš, LS Sabinov-časť Sabinov - obdobie realizácie od 20.03.2024- 20.09.2024 - v celkovom množstve 1 100 ton priebežne podľa potreby obstarávateľa:

frakcia tony
0/32 100
0/63 200
0/90 100
16/32 100
32/63 300
63/125 200
zahozov. 100

V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do k.ú. Sabinov
- výrobňa (kameňolom - názov lomu a obce)
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH
- obchodné meno a sídlo uchádzača
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e-mail

Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - "Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Sabinov a blízke okolie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2024 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.03.2024 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty