Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 20:03

Karta obstarávania #S17420-2024-OZZ
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Informácie

ID zákazky
54670
Názov predmetu
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Číslo spisu
S17420-2024-OZZ
Číslo z vestníka VO
67/2024 - 5.4.2024, 9648-MSS
Číslo z vestníka EU
198031-2024; OJ S 67/2024 04/04/2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
160 000,00 EUR
Hlavný CPV
60400000-2 - Letecké dopravné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené v prílohe č. 10 súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „objednávateľ“) na obdobie 24 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.05.2024 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322

Dokumenty