Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:42

Karta obstarávania #MK/A/2019/21973
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov

Informácie

ID zákazky
5544
Názov predmetu
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
Číslo spisu
MK/A/2019/21973
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
158 631,80 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie v rozsahu podľa príloh výzvy, t. j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie - výmena živičného krytu vozovky, úprava krajníc a rigola, spätná úprava dotknutých plôch vrátane súvisiacich stavebných prác, služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s dopravou na miesto použitia, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty