Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 14:44

Karta obstarávania #CP 13/2024
Výroba a dodanie hnacích poloosí

Informácie

ID zákazky
55702
Názov predmetu
Výroba a dodanie hnacích poloosí
Číslo spisu
CP 13/2024
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 890,00 EUR
Hlavný CPV
34324000-4 - Kolesá, ich časti a príslušenstvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 6 ks hnacích poloosí podľa priloženej technickej dokumentácie.

Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 a 1a tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.05.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty