Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 02:19

Karta zákazky #0205/2024
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 127/2024

Informácie

ID zákazky
55896
Názov predmetu
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 127/2024
Kategória DNS
Časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami
Číslo spisu
0205/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 550,00 EUR
Hlavný CPV
77210000-5 - Ťažba dreva
Doplňujúci CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Manipulácia dreva na expedičnom sklade procesorovou technológiou, odobratie vymanipulovaných IPV 20 cm+ (zmeranie stredného priemeru IPV, popis na čelo IPV) triedenie a premiestnenie vymanipulovaného dreva ČN (obsluha procesora).
Manipulácia bez odvetvovania na expedičných skladoch dreva ES je proces pozostávajúci z krátenia drevnej hmoty na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Vykonáva sa spravidla kompaktným samohybným viacoperačným strojom - procesorom, ktorý je vybavený procesorovou manipulačnou hlavicou. Prípustný je aj stroj s HR a procesorovou hlavicou na podvozku. Na manipuláciu je možné použiť i harvester s primeraným vybavením. Triedenie sortimentov na hromady sa vykonáva podľa požiadaviek verejného obstarávateľa so zarovnaním čiel, pričom triedenie na viac ako osem hromád (samostatných skládok) sa spravidla nevykonáva. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. V prípade, ak pôjde o manipuláciu na odvoznom mieste s odvetvovaním, bude použitý koeficient. Odkladanie / presun sortimentov z manipulačnej plochy si priebežne zabezpečuje dodávateľ služby samostatne alebo po dohode s verejným obstarávateľom, si drevo tento odkladá vlastným prostriedkom. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Tatry, ES Oravská Polhora

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty