Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:33

Karta obstarávania #19-10PT/2019
Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a kondenzačných jednotiek.

Informácie

ID zákazky
5636
Názov predmetu
Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a kondenzačných jednotiek.
Číslo spisu
19-10PT/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
Doplňujúci CPV
42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Pravidelný profylaktický servis na klimatizačných zariadeniach v závode Spaľovňa odpadu a ročný profylaktický servis klimatizačných zariadení OLO a.s.,Ivanská cesta 22.
Servis zariadení je nutné vykonať z dôvodu minimalizovania, resp. odstránenia nepredvídateľných porúch a havárií ktorých následkom je nebezpečenstvo a vznik materiálnych škôd, ohrozenie zdravia a života zamestnancov OLO a.s. alebo výpadku prevádzky v závode Spaľovňa odpadu.
Súčasťou každého servisu je vykonanie a predloženie zápisu o výsledkoch prác do Protokolu o vykonaní servisu vzťahujúci sa na konkrétne zariadenia. Súčasťou prác je aj konkrétna písomná špecifikácia potrebných servisných úkonov, náhradných dielov a výmena filtrov ktoré nie sú zahrnuté v pravidelnom servise a nie sú predmetom tejto zákazky. Navrhnuté opravy a náhradné diely na výmenu budú odsúhlasované verejným obstarávateľom na základe predloženej cenovej ponuky predloženej dodávateľom. Verejný obstarávateľ ma právo cenové ponuky opráv a náhradných dielov overiť prieskumom trhu a v prípade výhodnejšej ponuky zadať zákazku opravy a výmenu náhradných dielov inému dodávateľovi.
Profylakticky servis sa bude vykonávať postupne nasledovne:
1. 1x jesenný (11/2019) servis a údržba klimatizačných a ventilačných jednotiek podľa zoznamu. / zoznam klimatizačných a ventilačných zariadení v závode Spaľovňa odpadu (ZSO),
2. 1x zimný (1/2020) servis a údržba ventilačných jednotiek + výmena filtrov pre VZT zariadenia (32 ks): v závode Spaľovňa odpadu (ZSO),
3. 1x jarný (4-5/2020) servis a údržba klimatizačných a ventilačných jednotiek podľa zoznamu. / zoznam klimatizačných a ventilačných zariadení v závode Spaľovňa odpadu (ZSO),
4. 1x letný (8-9/2020) servis a údržba ventilačných jednotiek + výmena filtrov pre VZT zariadenia (32 ks) v závode Spaľovňa odpadu (ZSO)
5. 1 x ročne jarný (3-4/2020) servis a údržba klimatizačných zariadení v prevádzke
OLO a.s.,Ivanská cesta 22, Bratislava.
Požaduje sa vyhotovenie protokolov o kontrole chladiva - vždy po každom servise alebo údržbe.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.11.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty