Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2018 03:22

Karta obstarávania #06652/2018/ODDFIVO
Dodávka ovocia a zeleniny pre DDaDSS LUNA Brezno

Informácie

ID zákazky
564
Názov predmetu
Dodávka ovocia a zeleniny pre DDaDSS LUNA Brezno
Číslo spisu VO
06652/2018/ODDFIVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 859.00 EUR
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre DDaDSS LUNA Brezno podľa špecifikácie uvedenej v Príl.č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky podľa dodacích podmienok uvedených v Príl.č.2 Rámcová dohoda. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od účinnosti rámcovej dohody na 12 mesiacov, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške 14 859,00 EUR bez DPH a 17 830,80 EUR s DPH.

Termíny

Predkladanie ponúk
31.05.2018 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Brezno
Adresa
Fraňa Kráľa 23
Brezno
977 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beata Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.ddluna.sk/

Dokumenty