Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 14:04

Karta zákazky #DNS NL 17/2022-010
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024

Informácie

ID zákazky
56401
Názov predmetu
Náhradné diely – trolejbusy II_TB02_2024
Číslo spisu
DNS NL 17/2022-010
Číslo z vestníka VO
102/2022 zo dňa 02.05.2022 pod značkou 23168-MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S 084-227951 zo dňa 29.04.2022
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
428 614,13 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Žiadame nové originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu/ diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom. Akceptované nebudú repasované, recyklované a renovované náhradné diely, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v technickej špecifikácii.

Obstarávateľská organizácia môže akceptovať fabricky repasované originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.
Uchádzač takéto náhradné diely jasne označí v technickej špecifikácii, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto Výzvy.

1. originál prehlásenia autorizovaného výrobcu oprávneného k výrobe požadovaného dielu, že požadovaný výrobok je novým výrobkom, ktorý autorizovaný výrobca vyrobil podľa pôvodnej výrobnej a výkresovej dokumentácie
2. návod na použitie, montáž a údržbu v slovenskom jazyku v súlade so zákonom č 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. každý ND musí byť nový a riadne označený z výroby výrobným štítkom v súlade so súčasne platnou legislatívou
4. pri vybraných dieloch požadujeme protokoly o skúškach izolačných/napäťových/typových/kusových/materiálových/.. v súlade so súčasne platnou legislatívou
5. protokol o skúške druh 2.2 podľa normy STN EN 10204, v odôvodnených prípadoch inšpekčný certifikát 3.1.
6. Spolu s materiálom žiadame dodať dokumenty kontroly podľa STN EN10204 Kovové výrobky Druhy dokumentov kontroly, ktorými bude potvrdená kvalita výrobku a zhoda výrobku s objednávkou, s vypísanými konkrétnymi hodnotami.
7. Dokumentácia musí byť v súlade s
- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody prehlásenie o zhode,
§ 13 (ES vyhlásenie o zhode, alebo EÚ vyhlásenie o zhode),
- Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
8. ND musia spĺňať požiadavky podľa STN EN 61373 Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami (namerané a doporučené hodnoty)
9. Sprievodná dokumentácia musí byť originál vydaná v listinnej forme resp. v pdf formáte v súlade so súčasne platnou legislatívou.

Na výzvu obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť v doručení obstarávateľom požadovaných vyššie uvedených vyhlásení o zhode a ďalších dokumentov preukazujúcich pôvod, originalitu, kvalitu a novosť výrobku.

Bližšia špecifikácia konkrétnych náhradných dielov je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 16:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.05.2024 16:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Tesnenie statoru 1822-75573-04

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 580,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Regulátor tlmenia ERBS-24 9906624001

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 081,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač točne ISP 118S 99066118

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
443,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vysielač signálu typ Trolbus V-J E381156

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
880,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svetlo zad.skup.hmlové 99008805037

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 396,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok ACI04048 55701004048

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 128,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spínač tlakový 994410141020

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
286,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak zrkadla 999223001

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
969,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sedadlo vodiča vyhrev 21442680616

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 950,56 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mikrokontakt E360410

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
390,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Objímka s 2oj okom 9200191

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 569,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skrutka M12 závit M6 9200070119

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
217,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Blatník+rám 55797238100

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 371,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kapota vybavená 55797201127

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 725,06 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka AEROTEC PA/10 21283351220331

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil ASR WABCO21472170600

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 840,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Indikátor blokovania točne 9906624003

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
362,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svetlo zadné skup.brzd. 990088050021

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
666,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spojka pružná KIRSCH 65001740

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 972,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Znak SOR čelo aut.99710745005

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
85,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Škoda nápis predný 65002118

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kryt predný pravý 55706301008

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
208,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadica obj.č. 80273117972971

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
75,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak 55710411009

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
55,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Doska 55710411011

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak 55710411028

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
73,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Doraz dverí koncový NB18 E6 99022522

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 465,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

O-krúžok84x3FKM80 VITON9940305393

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
94,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mazací prístroj ACF 1,7l 999451041

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 540,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

FA HQ 6 Zostava snímača 31TR 65006706 // 92065006706

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 710,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Diaľkový ovládač výhybiek o.č. 0192.95.8

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 942,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kazeta s pružinou kompl.strhovaku65000186

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 510,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pružina napínacia strhováku 65000207

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podložka hlavy zberača 0070.132

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vodič prepoj. zber. hlavice ESKO L 102

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 428,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontakt návestný VL41 F E360979

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
450,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podložka pre madlo 55706743314

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač indukčný 65003181

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
920,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil 2/2,ND12,G1/2 24V 9982542039151

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 532,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vačka zostava 99022427

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
149,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sonda vody 65001934

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 445,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlmič T40x185DH 99621401050

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 957,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontrolka smer.Ľ(zelená)9915009200006015

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
303,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontrolka oranžová 9915009200005319

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
218,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontrolka hmlovky 9915009200006422

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
218,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo 4 dlhé NB 127431504 997977431504

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
581,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo predných dverí Pravé 99022506

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 514,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo okno(D312-7400-204)993127400204

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 401,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo NB12 600107 534x1301 993122000201

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 244,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo bez vyrezu 99797738301

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
589,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Signal.cúvania SC-2T 99993801224

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
252,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Guma spodná Pravá 9902240901

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 853,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Elektronika ECAS KNEELING 994461702100 / VIN ČÍSLO TK9F8TXX9EMSL5035

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 911,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spínač koncový ľavý 99022426

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
113,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač brzd obloženia KNORR BREMSE SB7

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
928,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor tlakový 994410440040

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
407,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak poistiek plochý 4pól 991800000401

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
38,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventilátor KD2408PTS1 992408

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
86,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sedák 996383203

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 481,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Náprava 30TR 990899006537/4472037028 // NÁPRAVA ŠKODA 30 TR SOR TNB 12 ; PREVODOVÝ POMER 9,84

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 748,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rozdeľovač progresívny 999563079

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 086,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Náprava ZF-AV132/80 9913280/994472040250 // NÁPRAVA ŠKODA 31 TR SOR TNB 18 ; PREVODOVÝ POMER 6,20

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 870,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sada k reg.vent. sedadla vod. 9907934201

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
495,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

doska úplná 55797842005

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
464,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Lanko 55797842023

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
399,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Štit.pov.rychlosť 65km 99710745244

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
60,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pružina EC413239=01

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 550,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka EC411840=01

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podložka ET601170

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 950,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podložka ET602990

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 278,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Úprava pružiny SE 250 ET603805#

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Súprava servisná pre kompresor KA1822-60

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 496,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Súprava servisná pre kompresor 991822120

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 025,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Poistka 32A 65001695

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
360,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlačítko 9931200224

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
194,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svetlo hmlov.pred.s drž. 99008090027

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
352,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kapota úplná 55797201108

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 313,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pravé spätné zrkadlo38TR-kč 0004-663-062

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 766,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo strených dverí Pravé99022406

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 952,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Reproduktor 130x130 99667620250014

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
227,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plošina MA PS Euro6/TNB 99010201

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 660,61 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vložka zrkadla 5300014137

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
703,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vložka zrkadla 5300014138

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
632,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kryt zrkadla 5300014140

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
391,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

SkrutkaA8AC1 062096 213196008

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
49,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač brzd oblož. strednej nápravy KNOR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
260,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadica obj.č. 992838051103

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 237,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tyč LTS ESKO 65004634

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 668,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vanička s nosom 65005847

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 564,83 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Navijak pravý 65007996

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 585,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Navijak ľavý 65007997

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 585,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nosník 65010480

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 166,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Čap zvislý 65010498

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 120,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hlavica zberacia 65011915

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 079,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hasiaci prístroj P1F/MPSK k.č.65013463

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
290,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tyč zberača pravá 65014160

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 130,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tyč zberača ľavá 65014161

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 130,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vodič prepojovací 65002091

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 810,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Čap vodorovný 65004882

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
915,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hrot opaľovací 65005779

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
613,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pružina 65005787

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
104,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok 65005788

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
617,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok poistný 17x1 65005791

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Púzdro zvislého čapu 65005824

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
334,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Púzdro vodorovného čapu 65007453

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
79,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Filter olejový 25TR 2992242

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
85,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sklo. 997187431204

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
857,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Klb gulový 9954808707

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 430,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kompresor rotač.lam Hydrov1822 65004114

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 133,76 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlačítko 1. dverí 9915009000000136

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 585,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlačítko 2.až 5.dverí 9915009000001139

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 585,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Multiplexer 99362001

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 382,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie 990734319643

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
887,57 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skrutka držiaku trakč. motora 65002072

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
60,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kontakt 65000133

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stykač K1, K2 65000135

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok poistný 89992931080

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servoriadenie 30TR 99117172

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 372,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servoriadenie 30TRDG 99117403

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 317,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servoriadenia C700 V717404 99117404

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 451,89 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rameno horné Ľ 99023434

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 584,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rameno horné P 99023537

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 279,42 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Klb gulový 9954792606

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
389,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Valec brzdový náp ZF 999520

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 669,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rám mechu TNB18 118 100/55707118100

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 014,19 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

mech okovaný NB18 318 211/55718318211

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 164,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prep.stieračov a smeru 991500909000100

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 552,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy