Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.09.2021 17:48

Karta obstarávania #43691/2019/45
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)

Informácie

ID zákazky
5647
Názov predmetu
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)
Číslo spisu
43691/2019/45
Číslo z vestníka EU
2019/S 230-564309
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 763 500,00 EUR
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72212422-3 - Súbor služieb na vývoj softvéru
72240000-9 - Systémové analýzy a programovanie
72263000-6 - Implementácia softvéru
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky - systémová a aplikačná podpora Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) má poskytnúť a zabezepečiť komplexnú službu. Z vyššie uvedeného, praktických i právnych dôvodov vyplýva, že nie je možné takúto zákazku rozdeliť na časti. Nie je možné, aby požadované služby podľa predmetu zakázky zabezpečovali rôzni poskytovatelia služieb, pričom je pravádzkovaný a udržiavaný ako celok aj napriek členeniu do jednotlivých modulov.
Programové moduly, aplikácie a ich funkcionality sa navzájom ovplyvňujú, využívajú spoločné úložiska údajov, správu používateľov, definovanie oprávnení a pod. Pri takto integrovaných systémoch (jeden rozširuje druhý), jeden systém poskytuje funkcionalitu pre druhý systém, objednávateľ nevie garantovať dostupnosť funkcionalít informačného systému ako celku (funkčnosť, softvér a aplikácie, technické zariadenia a sieťová infraštruktúra), ak by sa o informačný systém starali rôzni dodávatelia. Zmena nejakej časti systému má za následok zmenu v ďalších častiach systému, preto sa nazerá na celý systém ako na celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Uvedené argumenty opisu a charakteristík systému ako celku dovoľujú obstarávateľovi efektívne využitie finančných prostriedkov v prípade poskytovania služieb jedným dodávateľom.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „IS BAI“), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.01.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo spravodlivosti SR
Adresa
Župné nám. 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81311, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Novák
matus.novak@justice.sk
+421 288891263

Dokumenty