Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:52

Karta zákazky #00225/2024
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 139/2024

Informácie

ID zákazky
56529
Názov predmetu
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 139/2024
Kategória DNS
Časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto
Číslo spisu
00225/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
44 158,95 EUR
Hlavný CPV
77210000-5 - Ťažba dreva
Doplňujúci CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto
Ťažbový proces harvesterovým uzlom je zložený z harvestera a forvardera. Harvester vykonáva spiľovanie stromov, odvetvovanie, krátenie kmeňov na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ukladanie sortimentov v poraste. Počet rezov pri krátení kmeňov na sortimenty je závislý od objemovosti kmeňov. Pri nižších objemovostiach kmeňov sa predpokladá výroba rovnaného dreva v 2 m (prípadne 1m) dĺžkach, sortimentov v 4 m dĺžkach a tiež výroba energetického dreva. V prípade potreby verejného obstarávateľa môže byť zadaná aj výroba iných dĺžok sortimetov. Vývoz drevnej hmoty sa uskutočňuje forvarderom (-mi) z lokality „peň“ (ďalej len „P“) na odvozné miesto (ďalej len „OM“).
Triedenie sortimentov sa vykonáva buď priamo v poraste pri nakladaní na vývozovú súpravu/forvarder, alebo na OM pri ukladaní na hromady, kde sú založené samostatné skládky so zarovnaním čiel.
Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie sortimentov na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne verejný obstarávateľ, resp. príslušný odštepný závod a zabezpečuje jej kontrolu. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.
Dodávateľ je povinný na požiadanie verejného obstarávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).
Dodávateľ bude vyzvaný na realizáciu predmetu zákazky až po naplnení vlastných kapacít verejného objednávateľa. Využitie sa predpokladá pri výskyte náhodných ťažieb a v mimoriadnych situáciách, kedy sa nasadenie vyššieho počtu prostriedkov na urýchlenie spracovania kalamitných ťažieb ako aj vyriešenie mimoriadnych situácii bude vyžadovať. Využitie služby sa predpokladá tiež v prípadoch, keď verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou vhodnou/požadovanou technológiou na výkon služby.
Pre jednotlivé technológie sú uvedené opisy pre najnepriaznivejšie podmienky pre danú technológiu. Ceny za jednotlivé technológie by mali zohľadňovať plnenie za priemerných podmienok, avšak dodávateľ musí garantovať aj plnenie v prípade splnenia najnepriaznivejších podmienok.
Do výroby verejný obstarávateľ požaduje nasadenie uzla optimálnej / prípustnej primeranej veľkostnej kategórie s prihliadnutím na druh ťažby, objemovosť stínaných stromov, priechodnosť a únosnosť terénu.

iv. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - veľkým harvesterovým uzlom
Podmienky:
- členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41-60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť medzi
prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou.
- stredný objem kmeňa: nad 0,40 m3
- rozmery stromov: min. do = 0 45 cm, max. do = 0 65 cm
- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových zvyškov do 3
km
- sklon približovania pozdĺžny do svahu: do 35%
- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie
- zarovnanie čiel hromád sortimentov
- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, prípadne vývoz energetického drevaVerejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Tatry, LS Mútne

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.06.2024 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty