Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:28

Karta obstarávania #S14636-2024-OZZ
Epidemiologická štúdia výskytu duševných porúch v slovenskej populácii

Informácie

ID zákazky
56772
Názov predmetu
Epidemiologická štúdia výskytu duševných porúch v slovenskej populácii
Číslo spisu
S14636-2024-OZZ
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
180 700,00 EUR
Hlavný CPV
73300000-5 - Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Doplňujúci CPV
73110000-6 - Výskum
79310000-0 - Prieskum trhu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ sa v rámci prípravnej fázy verejného obstarávania zaoberal možnosťou/nemožnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný obstarávateľ po analýze svojich potrieb, ako aj potenciálneho a relevantného trhu dospel k záveru, že nerozdelí predmet zákazky na časti a neumožní v tomto verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti.
Verejný obstarávateľ uvádza, že ním obstarávané služby tvoria plnenia rovnakej povahy, t.j. plnenia, ktoré majú nielen rovnaký charakter z hľadiska podstaty ich obsahu, ale ktoré spolu zároveň bezprostredne súvisia, pričom ich na relevantnom trhu poskytuje rovnaký okruh potenciálnych poskytovateľov.
Verejný obstarávateľ je toho názoru, že delenie predmetu zákazky na časti s umožnením predkladania ponúk na časti je vhodné a najmä má význam v tom prípade, kedy verejný obstarávateľ spája v rámci jednej zákazky poskytnutie takých služieb, ktoré spolu obsahovo, vecne nesúvisia, alebo sú predmetom značne rozličných segmentov na trhu, čo však nie je tento prípad.
Verejný obstarávateľ má za to, že zadávaním predmetnej zákazky ako jednej zákazky nerozdelenej na časti bez umožnenia predkladania ponúk na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskych subjektov pokiaľ ide o ich možnú účasť vo verejnom obstarávaní, nakoľko služby tvoriace predmet tejto zákazky sú službami, ktoré sa štandardne poskytujú v rámci jednej, identickej oblasti trhu.
Rozdelenie predmetnej zákazky na časti by malo pre verejného obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých poskytovateľov pri poskytovaní služieb tvoriacich predmet tejto zákazky. Takáto koordinácia viacerých poskytovateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva poskytovateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou.
S ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby charakteru predmetu zákazky a požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne a nerealizovateľné, pričom by sa realizácia tejto zákazky ako rozdelenej na časti s umožnením predkladania ponúk na časti stala technicky obtiažnou a koordinácia poskytovateľov jednotlivých častí by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia predmetu zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) v súlade s Reformou 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia, v Komponente 12 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého predmetom je vykonanie epidemiologickej štúdie výskytu duševných porúch v slovenskej populácii. S cieľom lepšie zacieliť túto reformu a investície v tomto komponente sa vypracuje prvá epidemiologická štúdia v oblasti duševných porúch. Táto štúdia zmapuje aktuálnu epidemiologickú situáciu duševných porúch na Slovensku. Cieľom štúdie je zistiť prevalenciu vybraných duševných porúch v dospelej populácii Slovenskej republiky, dostupnosť a využívanie služieb starostlivosti o duševné zdravie, vyhodnotiť dopad symptómov vybraných duševných porúch na kvalitu života a funkčnosť organizmu, definovať populačné skupiny, ktoré sú v najvyššom riziku nevyužívania služieb v prípade prítomnosti duševných porúch.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.07.2024 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Denisa Havrilová
denisa.havrilova@health.gov.sk
+421 259373189

Dokumenty