Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 10:48

Karta obstarávania #7429/2019/420
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.

Informácie

ID zákazky
5858
Názov predmetu
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.
Číslo spisu
7429/2019/420
Číslo z vestníka VO
35479-MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 243-596569
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
29 225 583,330 EUR
Hlavný CPV
09134100-8 - Motorová nafta
Doplňujúci CPV
09132100-4 - Bezolovnatý benzín
30163100-0 - Karty na čerpanie pohonnýchlátok
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok – nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

Zákazka je rozdelená na dve časti:

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet
- súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti.

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa
Veľkoobchodné dodávky motorovej nafty podľa normy STN EN 590 do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.01.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 335 583,330 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
09134100-8 - Motorová nafta
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 890 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
09134100-8 - Motorová nafta
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody