Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.12.2023 19:07

Karta obstarávania #COO-VS-266-19
Cisternové návesy na prevoz LNG

Informácie

ID zákazky
5927
Názov predmetu
Cisternové návesy na prevoz LNG
Číslo spisu
COO-VS-266-19
Číslo z vestníka EU
2019/S 245-602478
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 221 000,00 EUR
Hlavný CPV
44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
Doplňujúci CPV
38420000-5 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
09120000-6 - Plynné palivá
09123000-7 - Zemný plyn
38431100-6 - Detektory plynu
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51800000-0 - Inštalácia kovových kontajnerov
80531000-5 - Priemyselné a technické školenia
34223000-6 - Prívesy a návesy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO tvorí samostatnú Prílohu č. A.8 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dodávka technológie troch (3) kusov cisternových návesov na rozvoz vyrobeného LNG. Náves a LNG cisterna môže buď tvoriť jedno samostatne registrovateľné vozidlo, alebo podvozkový náves registrovateľný ako vozidlo, ktorý bude doplnený nadstavbou o zásobník LNG. Súčasťou obstarávania bude aj dodanie kompletnej projektovej a inej dokumentácie k cisternovým návesom, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 ročný záručný servis cisternových návesov od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2020 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tomáš Uríček
spp.tomas.uricek@proebiz.com
+421 917502395
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823

Dokumenty