Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:45

Karta obstarávania #VO-01-2020
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku

Informácie

ID zákazky
6037
Názov predmetu
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Číslo spisu
VO-01-2020
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
930 000,00 EUR
Hlavný CPV
90530000-1 - Prevádzka skládok
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu pre držiteľa odpadu odvážaného z celého mesta Bratislava – OLO a.s., a to podľa jeho aktuálnej potreby v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 15.000 ton za 1 rok, verejný obstarávateľ nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. Prípadným rozdelením tejto zákazky na časti by vzhľadom na charakter zákazky spočívajúci v sprístupnení skládky na ukladanie uvedeného predpokladaného množstva odpadu a poskytnutí súvisiacich služieb nebolo možné podporiť širšiu hospodársku súťaž a verejnému obstarávateľovi by takéto opatrenie mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z územia mesta Bratislava - OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Rámcová dohoda sa uzatvára s 2 uchádzačmi.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.02.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška; Marcela Turčanová
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Dokumenty