Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 18:46

Karta obstarávania #1/Zevo
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OH

Informácie

ID zákazky
6106
Názov predmetu
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OH
Číslo spisu
1/Zevo
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
102 000,000 EUR
Hlavný CPV
24413100-3 - Kvapalný amoniak
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dodávka presného množstva čpavkovej vody NH4OH 24 – 25 % do miesta určenia. Čpavková voda sa používa na znižovanie emisii oxidov dusíka.
Dodávaná Čpavková voda musí spĺňať parametre uvedené v STN 65 1314 - Čpavková voda technická
Označenie čpavkovej vody podľa Cas: 1336-21-6; podľa Einecs: 215-647-6.
Relatívna hustota čpavkovej vody 0,9 g/cm3.
Trieda nebezpečnosti 8.
Medzinárodný chemický názov: Aqua ammonia, Ammonium hydroxide, Technical ammonia water.
Predpokladané množstvo dodávanej čpavkovej vody v jednej dodávke je 10 t – 22 t ( 10 000 kg - 22 000 kg). Odhadované množstvo je 780 t ( 780 000 kg) za rok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
06.02.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant

machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty