Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.10.2020 17:43

Karta zákazky #DNS1-001
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta

Informácie

ID zákazky
6314
Názov predmetu
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta
Číslo spisu VO
DNS1-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
206 000,00 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 kalendárnych mesiacov do 97 odberných miest špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 24/2013 Z.z.).
Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Deň začiatku dodávky: 01.03.2020 o 00.00 hod. Deň skončenia dodávky: 28.2.2021 o 24.00 hod. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.02.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@proebiz.com
+421 908225248

Dokumenty