Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:46

Karta obstarávania #MK/A/2020/09353
Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020

Informácie

ID zákazky
6380
Názov predmetu
Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
Číslo spisu
MK/A/2020/09353
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 053,36 EUR
Hlavný CPV
33761000-2 - Toaletný papier
Doplňujúci CPV
33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera
33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky
33711900-6 - Mydlo
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie dodania hygienických potrieb pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice – toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové servítky, papierové vreckovky v krabičke, tekuté mydlo v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu výzvy č. 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2020 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty