Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:16

Karta obstarávania #4/Zevo
ZČS – čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérov.

Informácie

ID zákazky
6580
Názov predmetu
ZČS – čistenie sila na NO, vápenného sila a čistenie absorbérov.
Číslo spisu
4/Zevo
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90913000-0 - Služby na čistenie cisterien a nádrží
Doplňujúci CPV
90520000-8 - Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

I. Vyčistenie zásobného sila na nebezpečný odpad (NO) od nánosov odpadu kategórie N katalógové číslo 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia plynov (zaradený podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

Zásobné silo je vyhrievané s objemom 250 m3. Je umiestnené vo vonkajšom prostredí cca 3 metre nad zemou. Na spodnej strane sa nachádza vypúšťací rukáv a na vrchnej strane sa nachádza vstup do zásobného sila. K vstupu do zásobného sila vedú kovové rebríky.
Obsluha ZEVO vyprázdni zásobné silo pomocou zamestnancov ZEVO do maximálne možnej miery.
V zásobnom sile sa nachádzajú zatvrdnuté usadeniny NO, ktoré je nutné odstrániť. Do zásobného sila je možný vstup iba s ochranou dýchacích ciest prípadne s kyslíkovým prístrojom a na lane. Na lane je nutné vykonávať aj odstraňovanie usadenín. Tieto sú natoľko vytvrdnuté, že je potrebné používať na ich odstránenie techniku, napr. zbíjačku.
Časť usadenín je možné vypustiť cez rukáv do pristavenej cisterny alebo do pristaveného kontajnera (zabezpečuje žiadateľ) a časť je nutné povysávať s pomocou vysokovýkonného vysávača s prefukovaním.

Odpad z čistenia spalín vzniká priebežne počas 24 hodín. Preto je potrebné čistenie vykonať počas plánovanej technologickej odstávky. Každému uchádzačovi bude poskytnutý aktuálny rozbor odpadu. Dodávateľ prác je povinný v prípade nutnosti použitia vysokovýkonného vysávača predložiť povolenie na prepravu NO a s každým odberom priniesť vyplnený sprievodný list nebezpečného odpadu a postupovať podľa platnej legislatívy SR.

Čistenie zásobného sila na NO a odber odpadu a všetky s tým súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

II. Vyčistenie zásobného sila na CaO – oxid vápenatý (mleté vápno).

Zásobné silo s objemom 50 m3 je umiestnené vo vonkajšom prostredí na plošine pri vápennej stanici, na spodnej strane je umiestnené prefukovanie sila. Na spodnej strane sa nachádza šnekový dopravník a na vrchnej strane sa nachádza vstup do zásobného sila. K vstupu do zásobného sila vedú kovové rebríky.
Obsluha ZEVO vyprázdni zásobné silo pomocou zamestnancov ZEVO do maximálne možnej miery.
V zásobnom sile sa nachádzajú zatvrdnuté usadeniny CaO, ktoré je nutné odstrániť. Do zásobného sila je možný vstup iba s ochranou dýchacích ciest prípadne s kyslíkovým prístrojom a na lane. Na lane je nutné vykonávať aj odstraňovanie usadenín.
Zvyšky usadenín je potrebné vypustiť cez šnekový dopravník do hasiacej nádrže, kde obsluha ZEVO vykoná bezpečné vyhasenie CaO a následne budú pracovníkmi Zevo vypustené do kanalizácie na to určenej.

Čistenie zásobného sila na CaO a všetky s tým súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. CaO je môže spôsobiť vážne poškodenie očí a podráždenie kože.

III. Vyčistenie absorbéra kotla K1 a kotla K2 od nánosov odpadu, ktorý tvorí zmes
hydroxidu vápenatého a zachytených zložiek z čistenie spalín (síra, chlór, flór a oxid uhličitý).

Absorbér kotla K1 a K2 má výšku 22,5 m a priemer 5,7 m.
V absorbéroch sa nachádzajú zatvrdnuté usadeniny odpadu, ktoré je nutné odstrániť. Do sila je možný vstup iba s ochranou dýchacích ciest prípadne s kyslíkovým prístrojom a na lane. Na lane je nutné vykonávať aj odstraňovanie usadenín. Tieto sú natoľko vytvrdnuté, že je potrebné používať na ich odstránenie techniku, napr. zbíjačku.
Usadeniny je možné vypustiť cez kontrolný otvor a ručne naložiť do pristaveného kontajnera na NO (kontajner zabezpečuje objednávateľ).

Čistenie absorbérov a všetky s tým súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.03.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty