Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 16:17

Karta obstarávania #VO-02-2020
Obstaranie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu

Detail správy #69930

Dátum a čas doručenia
08.04.2020 15:14:46
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Doplnenie oznámenia o vyhlásení VO o informácie o poskytovaní súčinnosti k podpisu zmluvy

Dobrý deň,
verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v časti "Dokumenty" bol dnes, 8.4.2020, zverejnený dokument s názvom "OPRAVA oznámenia o vyhlásení VO - doplnenie bodu 10. do oddielu VI.3) - o súčinnosti k podpisu rámcovej dohody". Touto formálnou opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zaslanou na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ a Vestníku ÚVO bola z dôvodov zvýšenia procesnej istoty doplnená informácia o zákonnej lehote, v ktorej bude úspešný uchádzač povinný poskytnúť súčinnosť k podpisu zmluvy, od vyzvania verejným obstarávateľom, ako aj informácia o tom, že všetky potrebné informácie o poskytovaní súčinnosti k podpisu zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lehota na predkladanie ponúk zostáva zachovaná - do 15.4.2020 do 11:00 hod.

S úctou
osoba poverená realizáciou verejného obstarávania