Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:01

Karta obstarávania #07027/2018/ODDVO
Dodávka potravinových výrobkov pre DSS LIBERTAS Lučenec

Informácie

ID zákazky
670
Názov predmetu
Dodávka potravinových výrobkov pre DSS LIBERTAS Lučenec
Číslo spisu VO
07027/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
100 500,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty / UA01-3 - Potravinárske výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky potravinových výrobkov pre DSS LIBERTAS, Lučenec podľa špecifikácie uvedenej v Príl.č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodanie predmetu zákazky podľa dodacích podmienok uvedených v Príl.č.2 Rámcová dohoda. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, od účinnosti rámcovej dohody na 12 mesiacov, ale najviac v dohodnutom finančnom rozsahu vo výške 100 500,00 EUR bez DPH.

Termíny

Predloženie ponuky
27.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Adresa
Tuhárske námestie 11
Lučenec
984 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.dsslibertaslc.sk/

Dokumenty