Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 18:46

Karta obstarávania #01-50ZEVO/2020
Plynové zariadenia -oprava a servis vyhradených technických zariadení plynových

Informácie

ID zákazky
6821
Názov predmetu
Plynové zariadenia -oprava a servis vyhradených technických zariadení plynových
Číslo spisu
01-50ZEVO/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelný a nepravidelný servis -oprava a odstraňovanie porúch na vyhradených technických zariadeniach plynových a časti elektro plynových zariadení.
Pravidelný servis -servis, údržba, odborné skúšky, odborné prehliadky, revízie, dodanie správy o vykonaní OP a OS pre vyhradené technické zariadenia plynové a časť elektro plynových zariadení, kontrola parametrov, asistencia pri nábehu a odstavovaní kotlov.
Nepravidelný servis - odstraňovanie porúch, dodávka náhradných dielov, ich montáž, funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty