Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:51

Karta obstarávania #ZsNH08/2020
Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 - VMČ 7

Informácie

ID zákazky
6973
Názov predmetu
Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 - VMČ 7
Číslo spisu
ZsNH08/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 633,07 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu: realizácia obnovy spevnených plôch na ulici Vihorlatská č.2-4 v Nitre v rozsahu indikatívneho výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Uchádzač určí konečný výkaz výmer prác a dodávok po obhliadke s ohľadom na špecifiká diela a jestvujúce povrchy komunikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.03.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Ondrejička
nitra.ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Dokumenty