Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:41

Karta obstarávania #MK/A/2020/12026
Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A

Informácie

ID zákazky
7124
Názov predmetu
Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A
Číslo spisu
MK/A/2020/12026
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
179 258,41 EUR
Hlavný CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Stavebné práce na odstraňovaní lokálnych porúch a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi v rozsahu podľa výzvy a jej príloh, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty