Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:22

Karta obstarávania #02-50ZEVO/2020
Ventilátory -servis, diagnostika, opravy a náhradné diely pre ventilátory, vývevy a LUKO v ZEVO

Informácie

ID zákazky
7295
Názov predmetu
Ventilátory -servis, diagnostika, opravy a náhradné diely pre ventilátory, vývevy a LUKO v ZEVO
Číslo spisu
02-50ZEVO/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
50411300-2 - Opravy a údržba elektromerov
Doplňujúci CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
50324200-4 - Preventívna údržba
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie periodickej diagnostiky stavu rotačných strojov a zariadení (ventilátorov a dúchadiel ) následné vypracovanie protokolu s vykonaných meraní s odporučením ďalšieho postupu. Zabezpečenie servisu a opravy na základe vykonanej diagnostiky na obstarávateľom určených zariadeniach podľa výsledkov diagnostiky vrátane dodávky náhradných dielov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty