Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2021 18:55

Karta obstarávania #07681/2020/ODDVO
Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca.

Informácie

ID zákazky
7453
Názov predmetu
Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca.
Číslo spisu VO
07681/2020/ODDVO
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
179 950,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je vybrať najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie komplexné riešenie pre realizáciu premeny areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Koncept expozície má vychádzať z prameňov literárnovednej tradície mesta a regiónu.

Riešenie zahŕňa návrh mikrourbanizmu areálu gymnázia, architektúry objektov, návrh interiérov, expozícií s využitím multimédií. Súčasťou koncepcie má byť vyslovenie názoru na kompozíciu areálu do uceleného riešenia, vrátane priestoru vstupnej záhrady.

Dotknuté nehnuteľnosti sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Súťaž je dvojetapová, členenie v etapách je nasledovné:
- v prvej etape súťaže účastníci navrhnú celkovú koncepciu (ideové riešenie) architektonického riešenia celého územia a budov, s vyznačením rozmiestnenia jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a prezentáciou hlavnej idey expozície.
- v druhej etape súťaže účastníci vybraní v prvej etape rozpracujú detailné architektonické riešenie v nadväznosti na riešenie z prvej etapy, pričom zapracujú prípadné odporúčania poroty.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach a ich prílohách (súťažných pomôckach).

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov v 1. etape súťaže
25.08.2020 15:00:00
Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape súťaže
21.10.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty