Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 10:56

Karta obstarávania #ÚtVO/34527/2018
Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc V. Clementisa a Starohájska v Trnave

Informácie

ID zákazky
750
Názov predmetu
Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc V. Clementisa a Starohájska v Trnave
Číslo spisu VO
ÚtVO/34527/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 141,00 EUR
Hlavný CPV
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu osvetľovacej a riadiacej sústavy dotknutého objektu „Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc Vl. Clementisa a Starohájska v Trnave, PD“.
Súčasťou zákazky sú:
• geodetické zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácie, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav
• vypracovanie plánu užívania verejnej práce a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
• náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
• nastavenie riadiaceho systému – oživenie systému riadenia osvetlenia vrátane programovania zvolených svetelných scén
• merania – kontrolné merania a správa z merania osvetlenia
• zaškolenie prevádzkovateľa (správca verejného osvetlenia)
• skúšobná prevádzka minimálne 2 mesiace po ukončení prác
• servis minimálne 2x do roka počas záručnej doby

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
18.07.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty