Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 18:33

Karta obstarávania #5/Zevo
Statický posudok a realizačný projekt - projektová dokumentácia na opravu zásobného sila na NO.

Informácie

ID zákazky
7591
Názov predmetu
Statický posudok a realizačný projekt - projektová dokumentácia na opravu zásobného sila na NO.
Číslo spisu
5/Zevo
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Doplňujúci CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vypracovanie statického posudku s realizačným projektom - projektová dokumentácia na opravu zásobného sila na NO, podľa Prílohy č.1- Technická špecifikácia.

Bude potrebné vykonať podrobné diagnostikovanie a určiť celý rozsah poškodení zariadenia ZÁSOBNÉ SILO NA NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- vypracovanie statického posudku a
- realizačného projektu – PD s rozpočtom a výkazom výmer pre obstarávanie zhotoviteľa stavby.
Podrobná technická špecifikácia na poskytnutie predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1.
Všetky súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP

5 ks statický posudok a 5 ks realizačný projekt - projektová dokumentácia s rozpočtom a výkazom výmer v tlačenej forme a po 1 vyhotovení na digitálnom nosiči (CD, USB) vo formátoch .dwg a .jpg

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.07.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty