Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:31

Karta obstarávania #6/Zevo
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO

Informácie

ID zákazky
7611
Názov predmetu
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Číslo spisu
6/Zevo
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
139 100,00 EUR
Hlavný CPV
44921210-7 - Vápno v prášku
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka presného množstva mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO do miesta určenia. Mleté biele (nehasené) vápno - CaO sa používa na znižovanie emisii kyseliny chlorovodíkovej, sírovej a fluorovodíkovej – v zariadení na čistenie spalín, ktoré je umiestnené okolo kotlov v Zariadení na energetické využívanie odpadu Bratislava (ZEVO).
Označenie mletého bieleho (nehaseného) vápna CaO podľa CAS:
1305-78-8; podľa EINECS: 215-138-9.
Registračné číslo REACH: 01-2119475325-36-0045.
Jednotný colný kód: 2522 10 00
Skupenstvo: prášok

Presná špecifikácia uvedená v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty