Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.10.2020 12:27

Karta zákazky #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-002
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: MK Pod Brezinou

Informácie

ID zákazky
7753
Názov predmetu
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: MK Pod Brezinou
Kategória DNS
2. kategória: ostatné zákazky
Číslo spisu VO
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
120 536,81 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnotaPHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 4.750 000,- € bez DPH.
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Meste Trenčín, konkrétne ulice Pod Brezinou v zmysle výkazu výmer. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie jestvujúceho krytu a položenie nového asfaltového krytu. Súčasťou je výšková úprava odvodňovacích prvkov.

Táto zákazka je v rámci DNS vyhlasovaná ako zákazka na stavebné práce v 2. kategórií: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty