Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.12.2022 21:56

Karta DNS #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín

Informácie

ID zákazky
5284
Názov predmetu
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín
Číslo spisu
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
Číslo z vestníka EU
2019/S 204-495614
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
5 650 000,00 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:
1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.


Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Predpokladaná hodnota DNS: 5.650 000,00 € bez DPH

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Poznámka

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že PHZ kategórie 1 a kategórie 2 neurčil v tomto verejnom obstarávaní a uvedené hodnoty PHZ jednotlivých kategórií sú uvedené len z dôvodu, že formulár neumožňoval nevyplniť tento údaj,

Celková hodnota PHZ (oboch kategorií) počas celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
30.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnotaPHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2. kategória: ostatné zákazky

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb / PHZ tejto kategórie verejný obstarávateľ nevyčíslil uvedená hodnota je len z dôvodu, že nám formulár nedovolil nevyplniť tento údaj, Celková hodnota PHZ oboch kategorií za celého trvania DNS je 5.650 000,- € bez DPH.
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky