Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2020 04:46

Karta obstarávania #052/2020/§117
Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Hronská 7, Košice.

Informácie

ID zákazky
8191
Názov predmetu
Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Hronská 7, Košice.
Číslo spisu VO
052/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 860,00 EUR
Hlavný CPV
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a montáž výťahu skupiny Ac3 v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Zoltán Lukáč – Liftdesign studio, Viedenská 17, Košice ( ďalej len PD) viď Príloha č.3 a vykonanie predpísaných odborných skúšok pred uvedením zariadenia do prevádzky v zmysle STN 27 4002 viď Príloha č.1 ( Cenový návrh za dodanie predmetu zákazky).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty