Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2023 05:53

Karta obstarávania #03-10/2020
Rekonštrukcia bufet v ZEVO

Informácie

ID zákazky
8206
Názov predmetu
Rekonštrukcia bufet v ZEVO
Číslo spisu
03-10/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 400,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
45421000-4 - Stolárske práce
45421111-5 - Montáž zárubní
45421131-1 - Montáž dverí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácia rekonštrukcie priestorov Bufetu v OLO a.s., Závod ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Bratislava . Jedná sa modernizáciu v rozsahu najmä : obklad stien laminovanými panelmi, sadrokartónový podhľad s drevenými prvkami, výmena jestvujúceho zariadenia – dvere, výdajné a jedálenské pulty, skrinky, police, stoly.
Rekonštrukciu priestorov bufetu požadujeme vykonať v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tejto výzvy .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty