Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.08.2020 08:55

Karta obstarávania #S/06521/OVO/2020-2
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom

Informácie

ID zákazky
8278
Názov predmetu
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
Číslo spisu VO
S/06521/OVO/2020-2
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
26 250,00 EUR
Hlavný CPV
33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, aby do ponukového formulára systému JOSEPHINE vkladal celkovú cenu v EUR bez DPH, % DPH a celkovú cenu v EUR s DPH za predpokladané množstvo MJ!!!
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkulácia ceny, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 3 - „Štruktúrovaný rozpočet ceny“ musí byť zhodná s cenovou ponukou, ktorú uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE (ponukový formulár systému JOSEPHINE).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.08.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 556117112

Dokumenty