Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:30

Karta obstarávania #4598/2020/150
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024

Informácie

ID zákazky
8456
Názov predmetu
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024
Číslo spisu
4598/2020/150
Číslo z vestníka VO
35069-MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 198-480353
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
345 733,00 EUR
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
Doplňujúci CPV
79212100-4 - Finančné audítorské služby
79212300-6 - Zákonom predpísané audítorské služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Na základe analýzy a porovnania predchádzajúcich praktických skúsenosti v obdobných projektoch bolo verejným obstarávateľom rozhodnuté realizovať tento predmet zákazky ako celkový koncept komplexnosti všetkých jeho činností v zmysle a rozsahu podrobnej špecifikácie predmetu zákazky.
Služby, ktoré sa vyžadujú sú činnosti, ktoré je potrebné vykonávať všetky v jednom čase vzájomnej nadväznosti. Činnosti predmetu zákazky na seba logicky nadväzujú a ovplyvňujú sa. Nedelením zákazky je zodpovednosť daná práve jednému poskytovateľovi služieb, čím sa zabezpečí plynulosť, logická a časová nadväznosť .
Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená ani rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb na roky 2021 až 2024 v podmienkach štátneho podniku.
Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, F. Obchodné podmienky a v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.11.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty