Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.03.2019 11:23

Karta obstarávania #ÚtVO/34633/2018
Úprava nástupného priestoru pred Domom smútku na cintoríne na Ulici T. Vansovej v Trnave

Informácie

ID zákazky
855
Názov predmetu
Úprava nástupného priestoru pred Domom smútku na cintoríne na Ulici T. Vansovej v Trnave
Číslo spisu VO
ÚtVO/34633/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 167,04 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Objekt Domu smútku sa nachádza v mestskej časti Trnava – Západ na ploche mestského cintorína (Nový cintorín) pri Ulici T. Vansovej. Zámerom mesta je úprava bezprostredného okolia Domu smútku na cintoríne na Ulici T. Vansovej. Výsledkom bude zlepšenie, skultúrnenie prostredia pri spoločenskom obrade, poslednej rozlúčke so zosnulým. Z urbanistického hľadiska ide o skultúrnenie prostredia a zlepšenie prevádzky, zväčšenie disponibilného priestoru pred nástupom do Domu smútku a logickejšieho usporiadania zhromaždenia pozostalých a obradníkov. Súčasťou obnovy je aj výmena povrchu prístupového chodníka od vstupnej brány cintorína po zhromaždovací priestor pred Domom smútku.
Nástup do objektu je vymedzený zábradlím, ktoré vymedzuje stredný nástupný koridor. Týmto je súčasne obmedzený negatívne aj priestor pri obradoch. Bariéru vytvára aj napravo od nástupu vysadená zeleň (tuje).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
16.08.2018 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty