Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 21:01

Karta obstarávania #2435/2020
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena a spevnená plocha

Informácie

ID zákazky
8587
Názov predmetu
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena a spevnená plocha
Číslo spisu
2435/2020
Číslo z vestníka VO
31597 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
326 731,29 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, vrátane systému na zavlažovanie, a zároveň úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na
vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a
priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších,
ako i prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.09.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

1. časť predmetu zákazky: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom – zelená stena“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
186 888,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2. časť predmetu zákazky: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom – spevnená plocha“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
139 843,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy