Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2020 01:42

Karta obstarávania #MAGS OVO 52996/2020
Vykonanie odborných prehliadok v ochranných stavbách CO

Informácie

ID zákazky
8717
Názov predmetu
Vykonanie odborných prehliadok v ochranných stavbách CO
Číslo spisu VO
MAGS OVO 52996/2020
Číslo z vestníka VO
32173 - WNS z 08.09.2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok v dvoch ochranných stavbách CO, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vykonanie odborných prehliadok sa delí na 2 samostatné časti zákazky:

Časť č. 1 – Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Budyšínska
Časť č. 2 – Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Bajzová

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo na obe časti. Uchádzač môže uspieť v jednej alebo v obidvoch častiach.

Úplný opis predmetu zákazky je opísaný vo Výzzve na predkladanie ponúk.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544

Dokumenty

Časť č.1 - Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Budyšínska

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č.2 - Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Bajzová

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy